Obrady

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Uczelnia oferuje kształcenie na 16 kierunkach w języku polskim, 3 w języku angielskim, 17 kierunkach studiów podyplomowych, studiach MBA oraz licznych kursach specjalizacyjnych, doskonalących i ustawicznych. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 727 studentów w tym ponad 800 cudzoziemców, 546 doktorantów i 243 studentów studiów podyplomowych, pracuje ponad 1800 nauczycieli akademickich, w tym 162 profesorów tytularnych (stan pracowników na 30.06.2019).

Świadectwem dbałości o poziom kształcenia są przyznawane Uczelni tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych. Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku.

Kadrę akademicką stanowi czołówka polskich naukowców – wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o życie i zdrowie pacjentów stosując innowacyjne – na skalę krajową i światową – metody leczenia.

Bazę naukowo-dydaktyczną WUM stanowią:
• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach którego prowadzą działalność następujące Zakłady Lecznicze:
- Centralny Szpital Kliniczny
Przychodnia Specjalistyczna Banacha
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Przychodnia Specjalistyczna Lindleya
• Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2
• Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKiN)

Uniwersytet korzysta także z bazy obcej – szpitali zlokalizowanych w Warszawie i okolicach, w których znajdują się katedry, kliniki i zakłady Uczelni.

Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy kliniczno-dydaktycznej, czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach - Szpital Pediatryczny i Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne oraz Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, którego oficjalne otwarcie nastąpi 9 października 2019 r. 

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest prężnym ośrodkiem naukowym specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Rosnąca liczba projektów i innowacyjnych wdrożeń stanowi potwierdzenie wielkiego potencjału naukowego Uczelni.

Zakres pracy naukowej Uczelni dotyczy patogenezy, diagnostyki, terapii, profilaktyki i optymalizacji postępowania terapeutycznego uwzględniającego działania prewencyjne, skuteczność i koszty leczenia we wszystkich obszarach medycyny. W ramach tych działań prowadzone są eksperymentalne badania przedkliniczne i badania kliniczne w zakresie wszystkich kierunków współczesnej medycyny, a zwłaszcza chorób cywilizacyjnych, których leczenie stanowi nie tylko istotny problem kliniczny, ale i ekonomiczny. Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi bliską wymianę naukową z instytucjami z całej Europy, w szczególności z Niemiec, Francji, Szwecji, Holandii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Obecnie rozwijana jest współpraca z kolejnymi uniwersytetami i organizacjami z Europy, USA, a także z krajów azjatyckich – Chin, Indii i Japonii.

WUM - Co nas wyróżnia?

  • bogata oferta edukacyjna dostosowana do runku pracy
  • kadra składająca się z doświadczonych dydaktyków i specjalistów
  • działalność badawcza - 204 prowadzone projekty naukowe o wartości 348 mln zł
  • międzynarodowy wymiar kształcenia - 114 umów w ramach programu ERASMUS+ oraz 34 umowy z zagranicznymi ośrodkami
  • szeroka oferta kształcenia podyplomowego - 17 kierunków, w tym studia SGH-WUM MBA w Ochronie Zdrowia, liczne kursy specjalizacyjne, doskonalące, ustawiczne
  • prężenie działające Biuro Karier
  • nowoczesna infrastruktura
  • świetna lokalizacja kampusów.

Źródło: www.wum.edu.pl