Zasady zgłaszania prac

Jeden autor (współautor) może przedstawić maksymalnie dwie prace.

Praca powinna być przygotowana w:

1) formie streszczenia abstraktu

lub

2) streszczenie i pełna wersja artykułu.

 

Objaśnienie poniżej

1) dwustronicowe streszczenie (jeden arkusz) - zostanie opublikowane w książce streszczeń materiałach konferencyjnych. Streszczenie powinno być przygotowane przy użyciu SZABLONU STRESZCZENIA. Plik zawiera także wskazówki dotyczące treści abstraktu. Proszę edytować swoje streszczenie za pomocą dowolnego narzędzia MsOffice lub OpenOffice, . Przygotowany plik proszę wysłać w formacie .doc lub .docx.

2) streszczenie i pełny tekst artykułu – po otrzymaniu pozytywnych recenzji może zostać opublikowany w „Biomechanics in Medicine, Sport and Biology - Proceedings of the Biomechanics 2020 - International Conference of the Polish Society of Biomechanics, Warsaw, 9-11 September 2020” wydanej w serii Advances in Intelligent Systems and Computing”(zgłoszonej do indeksowania w bazach: ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar, Springerlink). Szczegółowe informacje na temat przygotowywania pełnego tekstu artykułu można znaleźć TUTAJ. Wstępnie przesłany artykuł pełnotekstowy powinien zawierać tylko plik PDF odpowiedni do recenzji, a finalna wersja wymaga przesłania wszystkich plików źródłowych (TeX, grafika itp.).

Wszystkie prace (pełne teksty artykułów i streszczenia) będą recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów.

Prace zostaną zaprezentowane w sesjach ustnych i plakatowych.

Zgłaszając pracę do sesji ustnej proszę określić obszar tematyczny – w odpowiednim polu wyboru w formularzu zgłoszeniowym na stronie rejestracji.

Komitet naukowy dokona ostatecznej klasyfikacji prac.

Językiem prezentacji jest język angielski.