Zasady zgłaszania prac

Jeden autor (współautor) może przedstawić maksymalnie dwie prace.

Praca powinna być przygotowana w:

1) formie streszczenia abstraktu

lub

2) streszczenie i pełna wersja artykułu.

 

Objaśnienie poniżej

1) dwustronicowe streszczenie (jeden arkusz) - zostanie opublikowane w książce streszczeń materiałach konferencyjnych. Streszczenie powinno być przygotowane przy użyciu SZABLONU STRESZCZENIA. Plik zawiera także wskazówki dotyczące treści abstraktu. Proszę edytować swoje streszczenie za pomocą dowolnego narzędzia MsOffice lub OpenOffice, pamiętając, aby przekonwertować go na format pdf, gdy będzie gotowy. Przygotowany plik proszę wysłać w formacie .pdf.

2) streszczenie i pełny tekst artykułu – po otrzymaniu pozytywnych recenzji może zostać opublikowany w „Biomechanics in Medicine, Sport and Biology - Proceedings of the Biomechanics 2020 - International Conference of the Polish Society of Biomechanics, Warsaw, 9-11 September 2020” wydanej w serii Advances in Intelligent Systems and Computing”(zgłoszonej do indeksowania w bazach: ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar, Springerlink). Szczegółowe informacje na temat przygotowywania pełnego tekstu artykułu można znaleźć TUTAJ. Wstępnie przesłany artykuł pełnotekstowy powinien zawierać tylko plik PDF odpowiedni do recenzji, a finalna wersja wymaga przesłania wszystkich plików źródłowych (TeX, grafika itp.).

Wszystkie prace (pełne teksty artykułów i streszczenia) będą recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów.

Prace zostaną zaprezentowane w sesjach ustnych i plakatowych.

Zgłaszając pracę do sesji ustnej proszę określić obszar tematyczny – w odpowiednim polu wyboru w formularzu zgłoszeniowym na stronie rejestracji.

Komitet naukowy dokona ostatecznej klasyfikacji prac.

Językiem prezentacji jest język angielski.